Spotkanie autorskie z Thomasem Arnoldem – 10.12.2015